1/ De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het luchthavenvervoer en personenvervoer dat We Drive aanbiedt aan haar klanten.
2/ Indien gewenst kunt u een factuur ontvangen (+10 euro extra administratiekosten), gelieve dit vooraf aan ons te verwittigen zodat wij deze aan u kunnen overhandigen bij ontvangst. Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij ons ter plaatse, aan de chauffeur bij vertrek of vooraf het vervoer door storting op onze bankrekening.
3/ De volledige betaling gebeurt altijd op de heenreis. U betaalt het bedrag cash aan de chauffeur die de transfer voor u verzorgt. Indien u wenst met een overschrijving te werken dient het bedrag onmiddellijk bij onze bevestiging van uw reservatie op onze rekening te worden gestort. Bij reservatie van enkel een terugrit vanaf de luchthaven vragen wij altijd betaling vooraf.
4/ Bij reservatie van een heen- en terugrit wordt het volledige bedrag voor beide ritten betaalt bij de heenrit. Indien de terugrit niet kan uitgevoerd worden, door toedoen van de klant - voor welke reden dan ook, op de vooraf afgesproken dag, uur en plaats vervalt de gemaakte reservatie automatisch. Er wordt nooit enig bedrag terugbetaald van We Drive aan de klant.
5/ Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd van 10% op jaarbasis. Bij niet betaling van de rekening op de vervaldag, is er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, een conventionele en onveranderbare schadevergoeding verschuldigd van 10% op de totale prijs, met een minimum van 250€, afhankelijk van de kostprijs In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd. Betaling dient te gebeuren ten laatste op datum van de heenrit en in contanten.
6/ Het is verplicht dat iedereen steeds zijn veiligheidsgordel draagt in de auto. Bij het niet dragen van de gordel is We Drive hiervoor niet verantwoordelijk. Het is niet toegestaan te roken en te eten in onze auto's.
7/ We Drive kan éénzijdig het uur voor ophaling bij de heenrit naar de luchthaven aanpassen (vervroegen). Dit kan door onder andere: stakingen, weers- en/of verkeersomstandigheden of om onze planning aan te passen.
8/ Wie onze wagens tijdens het transport bewust vervuilt zal de kosten voor schoonmaak dienen te vergoeden, met een minimum van 175 euro. Klanten die om welke reden ook schade toebrengen aan de voertuigen zullen deze moeten vergoeden, deze schade wordt telkens netto aangerekend als dat er kosten gemaakt zijn.
9/ Met het oog op een correcte uitvoering moet de aanvrager en de te vervoeren personen alle nuttige inlichtingen verstrekken, evenals elke relevante inlichting waarvoor We Drive verzocht wordt. Minstens moet het aantal personen, het afhaal- of afzetadres, het voorziene vertrek- en/of aankomstuur, bestemming of herkomst van de vlucht met vluchtnummer en een gsm nummer waarop de te vervoeren personen bereikt kunnen worden bij de aanvraag medegedeeld worden.
We Drive vervoert nooit meer personen dan het aantal opgegeven door de klant bij reservatie. Meer personen vervoeren dan dit aantal is contractueel en wettelijk niet toegelaten.
10/ Personen die duidelijke zichtbare tekenen van dronkenschap vertonen mogen door We Drive geweigerd worden tot het voertuig en dit om redenen van veiligheid. Dit wordt door de chauffeur bepaald.
11/ Wachttijden veroorzaakt door toedoen van klanten kunnen door We Drive in rekening worden gebracht, de klant is gebonden bij vertraging van zijn vlucht van meer dan 1 uur We Drive hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Dit wordt ook mondeling en schriftelijk meegedeeld bij de heenrit. Doet de klant dit niet dan zal We Drive wachttijd aanrekenen vanaf door de klant opgegeven landingsuur + 1uur. Maakt de klant de fout om bij reservatie vertrekuur op te geven ipv landingsuur voor terugrit zal We Drive wachttijd aanrekenen vanaf door de klant opgegeven landingsuur + 1uur.
12/ We Drive benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen teneinde goederen of personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. Onze firma zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van goederen of personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming wegens overmacht, en dit ongeacht het soort van mogelijke veroorzaakte schade. De chauffeur bepaalt zelf het traject.
13/ Bij een wijziging van vluchturen voor vertrek of terugkomst voorzien wij een wijziging tot maximum 2 uren tov het opgegeven uur bij reservatie. Indien de wijziging deze 2 uren overschrijdt is uw vervoer voor ons enkel mogelijk indien dit nog past in onze planning. Zoniet, kunnen wij uw vervoer niet meer garanderen. We Drive kan hiervoor nooit verantwoordelijk worden gesteld. Indien je je vlucht hebt gemist (door gelijk welke reden) voor terugrit en je wenst op een veel later tijdstip (>12 uren) afgehaald te worden is dit enkel mogelijk als dit nog past in onze planning en dit is een nieuwe extra reservatie die ook volledig als nieuwe reservatie dient betaald te worden. Er zal uiteraard geen enkele terugbetaling zijn van origineel voorziene terugrit.
14/ Indien het transport, vervoer of bestelling wordt geweigerd of er door toedoen van de klant geen uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst, is er een schadevergoeding verschuldigd van het volledige overeengekomen bedrag.
15/ Indien het gereserveerde vervoer wordt geannuleerd door de klant voorzien wij volgende financiele regeling:
- reservatie wordt afgezegd meer dan 15 dagen voor de gevraagde datum: 0% van het afgesproken bedrag + 25 euro reservatiekosten
- reservatie wordt afgezegd tot maximum 7 dagen voor de gevraagde datum: 50% van het afgesproken bedrag + 25 euro reservatiekosten
- reservatie wordt afgezegd minder dan 7 dagen voor de gevraagde datum: 100% van het afgesproken bedrag
Dit bedrag wordt cash betaald, ten laatste op de dag en uur van het gereserveerd vervoer. Hierop wordt geen enkele uitzondering gemaakt. U krijgt van deze betaling van annulatie van ons een bewijs dat u kan gebruiken bij uw annulatieverzekering. Een reservatie van een heen+terugrit is 1 geheel. De heen-of terugrit apart annuleren kan niet, tenzij wordt voldaan aan de annulatievoorwaarden. Indien u de terugrit annuleert geldt hier de annulatietermijn (meer dan 15 dagen/max.7 dagen/minder dan 7 dagen) op de datum van heenrit. Bij niet betaling zal We Drive altijd gerechtelijke stappen ondernemen. De extra kosten voor We Drive (gerechtskosten, advocaat kosten, intresten) die dit met zich meebrengt zullen altijd worden betaald door de klant. Bovenop het voorziene bedrag bij de reservatie voorziet We Drive ook een extra schadevergoeding voor een bedrag van minimum 250 euro.
Hebt u een voucher/tegoedbon dan wordt deze gebruikt bij uw eerstvolgende reservatie. Indien u deze reservatie zou annuleren, om gelijk welke reden, dan wordt het bedrag van deze reservatie in mindering gebracht van uw voucher/tegoedbon.
16/ Bij reservaties naar de luchthavens van Schiphol/Charles de Gaulle/Orly, of sommige andere reservaties voorzien wij betaling vooraf via bankoverschrijving of in contanten bij We Drive ter plaatse. Betaald bedrag kan nooit worden terug gevorderd, ook niet in geval van annulatie door klant. Hierbij geldt niet de annulatie regeling zoals in punt 15/
17/ We Drive is verzekerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende het vervoer van personen. We vervoeren nooit meer passagiers dan wettelijk is toegelaten. We Drive heeft de nodige VVB vergunningen voor bezoldigd personenvervoer. We Drive heeft als ondernemingsnummer: BE0643429407
18/ Wij zijn in geen geval aansprakelijk uit welken hoofde dan ook, voor enige schade door overmacht. Ook in geval van overmacht zal de kostprijs van de reservaties verschuldigd zijn.
19/ We Drive kan éénzijdig een reeds gemaakte reservatie annuleren bij plotse, onvoorziene of uitzonderlijke weers- of verkeersomstandigheden, of zonder enige andere reden. Klanten kunnen hiervoor geen schadevergoeding eisen van We Drive. De klant moet dan uiteraard voor deze reservatie niets betalen.
20/ Dieren zijn niet toegelaten in onze wagens tenzij dit vooraf door de klant is meegedeeld en door ons is goedgekeurd.
21/ Bij reservatie voor vervoer via onze website of bij We Drive ter plaatse gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden zoals deze op onze website zijn gepubliceerd. Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
22/ Wij behouden ons het recht om onze voorwaarden op elk moment éénzijdig te wijzigen.Deze voorwaarden zijn niet onderhandelbaar.
23/ De consument beschikt niet over het recht om van aankoop af te zien (KB 18.11.2002)
Hoewel artikel 47 van de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken, dit herroepingsrecht is niet van toepassing op de contracten gesloten via de website. Immers, ingevolge het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van deze mogelijkheid.
Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven voor de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met de Europese regelgeving betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.
24/ In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het rechtsgebied waar de zetel van We Drive is gevestigd.Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1/1/15

VEILIG EN ZONDER ZORGEN OP UW BESTEMMING


Uw vertrouwde partner voor luchthavenvervoer vanuit Oost- en West-Vlaanderen

All rights Reserved. Made by We Drive